NS.One dan Keypad

Berikut adalah sebuah program contoh untuk operasional NS.One dengan keypad 3×4, dengan rujukan pin pada keypad, sbb:

KeypadPin 1 – 7 pada keypad dihubungkan dengan pin 24 (PA0) – 30 (PA6).

Setiap key yang ditekan akan dikirim ke Serial Monitor.

const int numRows = 4;    
const int numCols = 3;    
const int debounceTime = 20; 

const char keymap[numRows][numCols] = {
 { '1', '2', '3' } ,
 { '4', '5', '6' } ,
 { '7', '8', '9' } ,
 { '*', '0', '#' }
};

const int rowPins[numRows] = { 25, 30, 29, 27 }; 
const int colPins[numCols] = { 26, 24, 28 };  

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 for (int row = 0; row < numRows; row++)
 {
  pinMode(rowPins[row],INPUT);    
  digitalWrite(rowPins[row],HIGH);  // pull up enable
 }
 for (int column = 0; column < numCols; column++)
 {
  pinMode(colPins[column],OUTPUT);   
  digitalWrite(colPins[column],HIGH); 
 }
}

void loop()
{
 char key = getKey();
 if( key != 0) {    
  Serial.print("Got key ");
  Serial.println(key);
 }
}

// returns with the key pressed, or 0 if no key is pressed
char getKey()
{
 char key = 0;                 // 0 indicates no key pressed

 for(int column = 0; column < numCols; column++)
 {
  digitalWrite(colPins[column],LOW);     
  for(int row = 0; row < numRows; row++)   
  {
   if(digitalRead(rowPins[row]) == LOW)   // Is a key pressed?
   {
    delay(debounceTime);          
    while(digitalRead(rowPins[row]) == LOW);
    delay(debounceTime);
    key = keymap[row][column];       
   }
  }
  digitalWrite(colPins[column],HIGH);   
 }
 return key; 
}